06 – 21 39 74 42 info@humanresults.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door Human Results

Human Results is de handelsnaam van mevrouw M.A. Smit, een natuurlijke persoon, en staat ingeschreven onder Kvk nummer 54340101 en BTW nummer: NL176123635B01 en is gevestigd en kantoorhoudende te Houten. Op alle overeenkomsten tussen Human Results en haar Opdrachtgever of Opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever of Opdrachtnemer ter hand gesteld.
De tekst van deze algemene voorwaarden is te bekijken en te downloaden op de website van Human Results: www.humanresults.nl. Human Results stelt op aanvraag Opdrachtgever omgaand de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos ter beschikking.

Artikel 1. Definities

Human Results: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan gebruiker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden, advisering, project-, interim-management of die in het kader van een mediation dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation gelden zij beide, c.q. alle – ieder voor zich en gezamenlijk – als opdrachtgever ten opzichte van de mediator als opdrachtnemer.
Opdrachtnemer: Opdrachtnemer van Human Results.
Partijen: Human Results en Opdrachtgever of Opdrachtnemer.
Overeenkomst: de overeenkomsten tussen Human Results en Opdrachtgever/Opdrachtnemer.
Mediation: indien een overeenkomst ziet op mediation, dan zijn de bepalingen van het NMI Mediation Reglement en de Gedragsregels voor de NMI Mediator van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam van toepassing.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen partijen waarop Human Results deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Human Results, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Human Results is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden. Human Results sluit hiervoor overeenkomsten af met de door hem ten behoeve van Opdrachtgever ingehuurde derde. Evenzeer heeft Human Results het recht om – na expliciete instemming van de partijen bij een mediationovereenkomst – derden bij de uitvoering van de mediationovereenkomst te betrekken. In die gevallen verbindt de Opdrachtgever zich om de aan de aldus in te schakelen derden verbonden kosten te voldoen en is Human Results gerechtigd om de declaraties van deze derden afzonderlijk in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
 6. Voor wat betreft die diensten verricht door een door Human Results ingehuurde derde zullen de voorwaarden van die derden niet van toepassing zijn, maar deze algemene voorwaarden, met terzijdestelling van de voorwaarden van die derden.
 7. Voor zover derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn is de Opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met die derden.
 8. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Human Results. Dit geldt ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling van de Opdrachtgever en/of Human Results is dat de opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW wordt expliciet uitgesloten.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Human Results gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Human Results is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Human Results zal zich inspannen de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de opgedragen taak mag worden verwacht. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op mediation bepaalt Human Results de wijze waarop de mediationovereenkomst wordt uitgevoerd, met inachtneming van de bepalingen van het NMI Mediation Reglement en de Gedragsregels voor de NMI Mediator van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Human Results aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en wijze aan Human Results worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Human Results zijn verstrekt, heeft Human Results het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Human Results is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Human Results kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Human Results de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor de duur van een bepaalde opdracht, danwel in het geval van een mediationovereenkomst totdat de mediation is geëindigd.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geldt dit slechts bij benadering en vormt dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Human Results derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient Opdrachtgever hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn op de eindafrekening reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 6. Wijziging en meer- en minderwerk

 1. Indien Human Results op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Human Results. Human Results is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Human Results, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Human Results Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van het meerwerk met de door Human Results aangegeven financiële gevolgen en eventuele aangepaste leveringstijd, tenzij Opdrachtgever zich daartegen binnen vijf werkdagen na kennisneming van het meerwerk door Human Results schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 7. Betalingen

 1. Het honorarium van Human Results, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Het honorarium van Human Results voor mediationwerkzaamheden is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Dit honorarium en de wijze waarop zijn reis-, verblijf- en overige kosten worden vergoed is vastgesteld in de mediationovereenkomst.
 3. Opdrachtgever is gehouden aan Human Results een door Human Results in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Human Results daarom vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.
 4. Human Results heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Human Results heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 5. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening door Opdrachtgever met een tegenvordering of opschorting van betaling van enige vordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Human Results uitdrukkelijk is erkend of in recht onherroepelijk is vastgesteld.
 6. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in gebreke zijn en over het openstaande bedrag een rente van 2,2% per maand verschuldigd zijn totdat de gehele vordering is betaald. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Human Results te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag, met een minimum van Euro 500 exclusief BTW, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Human Results heeft.
 7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Human Results daartoe aanleiding geeft, is Human Results gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Human Results te bepalen vorm.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen.
 9. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, of in geval van een duurovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd, geldt dat Human Results gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Human Results kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in dit artikel, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Human Results genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden indien de prijs- of tariefsaanpassing een verhoging betreft van meer dan 10%.

Artikel 8. Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Human Results. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Human Results in staat is adequaat te reageren.
 2. Na het verstrijken van de termijn wordt de Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en kan de Opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de overeenkomst door Human Results.
 3. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting voor Opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Opzegging

 1. Partijen in een mediationovereenkomst kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met directe ingang. Partijen die een overeenkomst hebben gesloten voor de inzet van de vertrouwenspersoon kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. In de overige gevallen kunnen Partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 2. Indien en voor zover Human Results de mediationovereenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de Opdrachtgever eisen.
 3. Indien de overeenkomst niet zijnde een mediationovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Human Results recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Human Results zijn toe te rekenen. Onder bezettingsverlies wordt verstaan de schade die Human Results lijdt doordat hij andere opdrachten heeft moeten afslaan om te garanderen dat hij zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Opdrachtgever aangegane overeenkomst kon nakomen.
 4. Opdrachtgever is na opzegging gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Human Results, zal Human Results in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 6. De werking van artikel 7:408 lid 1 en 2 BW wordt expliciet uitgesloten.
 7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Human Results extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Artikel 10. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Opdrachtnemer/Opdrachtgever verplicht zich door Human Results de bij de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan hem te retourneren.
 2. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden alle ter beschikking gestelde bescheiden nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd, dan wel – indien Opdrachtgever zulks wenst – vernietigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Human Results is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade als gevolg van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de zijde van Human Results.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Human Results aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Human Results toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Human Results is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie bij (de organisatie van) Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Human Results.
 4. Human Results heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van gebrekkige dienstverlening.
 5. Human Results is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Human Results of derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Human Results tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval Human Results op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd of ongevraagd informatie te ontvangen, welke Human Results in de uitvoering van zijn opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Human Results voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Human Results is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van de eventueel via Human Results ingeschakelde derden en/of (niet-) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst.
 9. De door Human Results ingeschakelde Opdrachtnemer vrijwaart Human Results voor alle aanspraken jegens Human Results bij de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever van Human Results.
 10. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Human Results zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient, doch de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Human Results of zijn ondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Human Results de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte (van Human Results of door Human Results ingehuurde derden) storingen in het computernetwerk, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Human Results als bij derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichten opgeschort tot op het moment dat Human Results alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Human Results in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Human Results zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Human Results niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Human Results behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt, heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de mediationovereenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Human Results.

Artikel 15. Niet-overname personeel

 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, nalaten door Human Results ingezette personeelsleden en hulppersonen direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten door die personeelsleden of hulppersonen anders dan via Human Results. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Opdrachtgever aan Human Results een boete zijn verschuldigd ter hoogte van EURO 10.000,00 (tienduizend euro), onverminderd het recht van Human Results op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever zal in alle gevallen direct met Human Results opnemen indien zij voornemens is op enig moment personeel en/of hulppersonen van Human Results voor zich te laten werken.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van rechtsmaatregelen tot zekerheidsstelling.
 3. In geval van geschillen, voortvloeiend uit een mediationovereenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Dit laat onverlet de mogelijkheid van de Opdrachtgever(s) van een mediationovereenkomst om Human Results te betrekken in een tuchtrechtprocedure.