06 – 21 39 74 42 info@humanresults.nl

Voorkomen van uitval en hulp bij verzuimreductie

Voorkomen van uitval

Human Results richt zich op het samenwerken van medewerkers. Goed samenwerken kan alleen als iedereen meedoet; dat impliceert dat iedereen aanwezig moet zijn. Wanneer het ziekteverzuim hoog oploopt heeft dit onherroepelijk negatieve gevolgen voor het te behalen bedrijfsresultaat. Human Results helpt bedrijven bij het voorkomen van ziekteverzuim en geeft handvatten om het bestaande ziekteverzuim in organisaties te verminderen.

Ziekteverzuim bespreekbaar maken loont

Wanneer iemand zich ziek meldt is er altijd iets aan de hand. De medewerker ervaart blijkbaar een probleem, waardoor het hem of haar niet lukt om naar het werk te komen. De beroepsvereniging van bedrijfsartsen vermoedt dat meer dan 70 procent van de ziekmeldingen voortkomen uit niet-medische oorzaken. Het bespreekbaar maken van verzuim door de leidinggevende loont. Human Results kan door training en advies leidinggevenden ondersteunen om op een goede manier het gesprek over de ziekmeldingen aan te gaan.

In kaart brengen wat medewerkers energie geeft

Medewerkers tevredenheids-onderzoeken leggen de focus vaak op wat werkstress veroorzaakt. Wat aandacht krijgt groeit en na het invullen van een dergelijk onderzoek wordt het werkplezier er niet beter op. Human Results heeft een methodiek ontwikkeld om in kaart te brengen wat medewerkers energie geeft in het werk.

Door hier aandacht aan te geven en energiebronnen in het werk te borgen werken medewerkers aan wat hen motiveert en een buffer vormt tegen werkstress. We hebben al diverse workshops met deze methodiek verzorgt die met veel enthousiasme ontvangen zijn.

Uw verzuimdossiers zijn
Poortwachter-proof

Poortwachter-proof

Verzuim is niet productief en sancties van het UWV moeten zeker worden voorkomen. Miriam Smit van Human Results is register casemanager en geregistreerd bij de RNVC: zij helpt organisaties bij het zetten van de juiste stappen in het re-integratie proces,
zodat dossiers Poortwachter-proof zijn. Vanaf het eerste begin krijgt u van ons de juiste begeleiding: hoe sneller en beter de ondersteuning, hoe groter de kans op een vroeg en goed herstel. Human Results beschikt over een netwerk van specialisten in
verschillende disciplines, zoals psychologen, arbeidsdeskundigen, loopbaan-, en re-integratiecoaches. Deze specialisten kunnen worden ingezet bij de re-integratie van zieke medewerkers.

Daarom is het zinvol als u voor Human Results kiest:

  • Miriam Smit van Human Results is register casemanager; zij zorgt ervoor dat verzuimdossiers Poortwachter-proof zijn.
  • Human Results beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van verzuimmanagement en re-integratie.
  • Er is ruime ervaring met het trainen en adviseren van het management op het gebied van verzuimmanagement.
  • Er is veel ervaring in het bemiddelen bij stagnatie in de re-integratie.
  • Human Results beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen waarmee wordt samengewerkt in de re-integratie van zieke medewerkers.

GROEIMODEL

Eigen regie bij verzuim

Omdat veel ziekmeldingen niet puur medisch van aard zijn, kan de leidinggevenden de regie hebben in het voorkomen en grip houden op verzuim. Human Results heeft verschillende organisaties begeleid in het pakken van de eigen regie bij ziekteverzuim. Bij het pakken van de eigen regie worden organisaties door Human Results goed begeleid: we hebben een groeimodel ontwikkeld, waarmee het bedrijf leert met deze verantwoordelijkheid om te gaan.

“Miriam ondersteunt praktijk en beleid op HRM-gebied van de Leprastichting al geruime tijd. Dat doet zij heel effectief, onder andere door zorgvuldige verzuimbegeleiding op ons hoofdkantoor in Amsterdam. Miriam houdt goed contact met de zieke collega en te betrekken instanties. Zij weet daarbij steeds een goede balans te bewaken tussen het belang van ons als werkgever en de zieke medewerker, ook als die niet vanzelfsprekend parallel lopen.”

–  Jan van Berkel, CEO Leprastichting  –